Farligaste vintervägarna

2013-01-18 13:21

Tio värsta vägarna

Under den kommande jul- och nyårshelgen befaras fler än 300 personer dödas eller skadas svårt i trafiken, enligt senaste årens statistik. Flera av olyckorna väntas inträffa på några av Sveriges farligaste och hårdast trafikerade vintervägar.

Detta är ofta vägar som är anpassade för betydligt lägre trafikintensitet än vad som är vanligt under vinterns storhelger. Kartan här intill visar några av de mest utsatta vägarna.
På en del avsnitt är säkerhetsstandarden mycket låg, på andra är den betydligt högre. Gemensamt för samtliga är att de om några veckor väntas trafikeras av hundratusentals svenskar på väg till jul- och nyårsfirande med släkt och vänner.
Enligt beräkningar av försäkringsbolaget If befinner sig runt två miljoner människor på de svenska vägarna under julhelgen. Knappt 70 procent beräknas ta bilen när de ska besöka släkt och vänner och resan sker inte sällan på vägar som inte är mötesseparerade.
– Flera av vägarna som trafikeras under jul- och nyårshelgen är inte dimensionerade för den stora trafikmängd som råder just då. Många är 80- eller 90-vägar utan mötesseparering. Inträffar det olyckor på dem kan konsekvenserna bli svåra, säger Johan Strandroth, trafiksäkerhetsanalytiker på Trafikverket. För att minska antalet allvarliga olyckor har den högsta tillåtna hastigheten sänkts på flera av de mest utsatta avsnitten, ofta i kombination med kameraövervakning.
En del har också gjorts mötesfria, inte sällan i form av så kallade 2+1-lösningar med mitträcken.
När en högtrafikerad väg görs mötesfri beräknas dödligheten minska med 80–90 procent.
Det är investeringar som betalar sig på bara några år i form av minskade samhällsekonomiska kostnader, vilket Motor kunde visa i nummer 6 i år.
Flera av de kritiska jul- och nyårsvägarna finns i vinterturistområdena i bland annat Dalarna, Jämtland, Härjedalen och Västerbotten, till exempel E16, E14 och E12.
Men även på Sveriges farligaste väg – delar av E20 genom gamla Skaraborgs län – väntas mycket trafik under de kommande helgerna.
– Jag tycker att den som ska åka mellan exempelvis Stockholm och Göteborg under julhelgen i möjligaste mån bör undvika de ej mötesseparerade delarna av E20. Exempelvis E4 via Jönköping är ett mycket bättre och säkrare alternativ, säger Johan Strandroth.
– Över huvud taget bör den som ger sig ut på vägarna planera sin rutt väl. Välj en mötesseparerad väg om det går, även om det kanske innebär att resan blir tio minuter längre. Det är oerhört mycket lägre risk för allvarliga olyckor på på dem än på andra vägar.

Mycket trafik på dåliga vintervägar är inte det enda som kan ställa till problem i jul- och nyårshelgen.
Den senaste vintern var snöfattig i stora delar av Sverige, vilket var dåligt för trafiksäkerheten men bra för framkomligheten.
Annorlunda var det för bara ett par år sedan. Vintermånaderna 2010 stod trafiken på det statliga vägnätet stilla 3 769 594 fordonstimmar på grund av snöoväder, enligt beräkningar av Trafikverket.
Mellan 30 och 60 procent av problemen uppskattas ha berott på den tunga trafiken, inte sällan långtradare med dåliga däck som ställt sig på tvären i branta backar.
Trots extra höjd beredskap och förstärkt väghållning, framför allt på extra utsatta vägavsnitt, riskerar det att bli långa stopp och kaos i trafiken även i vinter om det snöar mycket. Det är framför allt i områden med lite kraftigare topografi som det kan strula till sig. Stopp på strategiska avsnitt kan snabbt fortplanta sig genom vägsystemet
med omfattande följdeffekter som resultat.
Men även i ”platta” områden nära öppet hav kan ymnigt snöande ställa till problem i trafiken. Exempel på sådana utsatta områden är E22 vid Kalmar eller på Österlen i Skåne.

Fotnot: Motors kartläggning av de farliga jul- och nyårsvägarna bygger på en analys av Trafikverkets uppgifter om vilka vägar som är extra belastade under jul- och nyårshelgen, tillsammans med Euro-Raps klassificering av vägarnas säkerhetsstandard.

 

Källa: Motormännen